Subiecte competente digitale Fisa B 2012 marti


Proba_D_subiecte
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 10
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA B
1
Examenul de bacalaureat 2012
Proba D
Proba de evaluare a competenţelor digitale
Varianta 10
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările
· Toate subiectele sunt obligatorii.
· Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte
din oficiu.
· Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute: 15 minute pentru FIŞA A şi 75 de minute
pentru FIŞA B.
· Fişierele pe care le veţi prelucra, menţionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen,
aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.
FIŞA B
Accesul la reţeaua Internet NU este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.
SUBIECTUL al II - lea (10 puncte)
Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerinţă.
1. Enumeraţi două modalităţi de a poziţiona o imagine de fundal pentru spaţiul de lucru
(Desktop). (2p)
2. Scrieţi numele unui motor de căutare pe web. (2p)
3. Enumeraţi trei elemente grafice funcţionale care se pot afla pe suprafaţa de lucru
(Desktop) a sistemului de operare Windows. (3p)
4. Enumeraţi trei extensii implicite pentru fişierele de tip arhivă. (3p)
SUBIECTUL al III - lea (10 puncte)
Pentru fiecare item, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Precizaţi care dintre următoarele tehnologii de funcţionare NU poate fi asociată unei
imprimante: (2p)
a. cu jet de cerneală b. laser
c. LCD d. matriceală
2. Eticheta unui buton al aplicaţiei Calculator (accesoriu al sistemului de operare) care este
accesibil în modul de vizualizare Ştiinţific, dar nu este accesibil în modul de vizualizare
Standard, este: (2p)
a. 1/x b. +/-
c. x^3 d. 7
3. 1 byte (octet) este echivalent cu: (2p)
a. 8 biţi b. 8 bps c. 8 dpi d. 8 pixeli
4. Căutarea unui cuvânt în cadrul unei pagini web deschise cu o aplicaţie de navigare pe web
(browser) se poate face cu combinaţia implicită de taste: (2p)
a. ALT şi F4 b. CTRL şi F
c. CTRL şi S d. SHIFT şi F1
5. Un dispozitiv periferic de ieşire poate fi: (2p)
a. imprimantă b. microfon c. mouse d. scanner
SUBIECTUL al IV - lea (70 de puncte)
1. Deschideţi fişierul comp_w .
a. Scrieţi pe foaia de examen textul de pe primul rând din antetul (headerul) documentului.(1p)
b. Pentru primele trei paragrafe din document stabiliţi ca marcator (bullet) simbolul @, indentat
la 3 cm (1,18”). (3p)
c. Copiaţi titlul documentului imediat după imaginea aflată în prima parte a acestuia. (3p)
d. Pentru toate paginile documentului aplicaţi în partea dreaptă a subsolului (footer)
numerotarea automată a paginilor în format A, B, C...., începând cu litera M. (5p)
e. Formataţi tot textul din tabelul aflat în document astfel încât să fie subliniat cu o linie simplă.
(3p)

Proba_D_subiecte
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 10
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA B
2
2. Deschideţi fişierul comp_p.
a. Scrieţi pe foaia de examen numele fontului utilizat în primul cuvânt din caseta text situată în
partea de sus a primului diapozitiv (slide). (1p)
b. Pe textul din caseta text aflată în partea de mijloc a primul diapozitiv (slide) aplicaţi un efect
de animaţie la nivel de literă. (3p)
c. Formataţi imaginea din cel de-al doilea diapozitiv (slide) astfel încât la vizualizare aceasta
să conţină numai nuanţe de gri şi dimensiunile ei să fie: înălţime (height) 5 cm (1,97”) şi
lăţime (width) 4 cm (1,57”). (5p)
d. Aplicaţi un efect de tranziţie, cu viteză medie, între al doilea şi al treilea diapozitiv (slide).
(3p)
e. Alegeţi un şablon colorat cu o temă predefinită pentru aspectul prezentării (Design
Template) şi aplicaţi-l pe toate diapozitivele (slide) sale. (3p)
3. Deschideţi fişierul comp_x.
a. Scrieţi pe foaia de examen dimensiunea fontului utilizat în celula B1 a foii de calcul (sheet)
Document de lucru. (1p)
b. Aplicaţi borduri trasate cu linie simplă tabelului din foaia de calcul (sheet) Document de
lucru, astfel: borduri exterioare de culoare roşie şi borduri interioare de culoare albastră.
(3p)
c. Ştergeţi foaia de calcul (sheet) Foaie3 (Sheet3). (3p)
d. În celula C9 a foii de calcul (sheet) Document de lucru introduceţi o formulă care să
calculeze automat media aritmetică a valorilor din grupul de celule B2:B4. Copiaţi formula
obţinută, cu referinţe relative, în celula C10. (5p)
e. În foaia de calcul (sheet) Foaie2 (Sheet2) formataţi celula A1 astfel încât să permită
vizualizarea unei valori în format procentual (percentage) şi apoi introduceţi în această
celulă numărul 20. (3p)
4. Deschideţi fişierul comp_h.
a. Scrieţi pe foaia de examen numărul de imagini din pagina web. (1p)
b. Introduceţi pe primul cuvânt al paginii web o legătură (link) care să permită descărcarea
fişierului comp_w din directorul (folderul) examen. (3p)
c. Adăugaţi la sfârşitul paginii web un tabel cu structura şi conţinutul de mai jos:
AA BB (3p)
5. Deschideţi fişierul comp_a.
a. Scrieţi pe foaia de examen numele aplicaţiei utilizate pentru deschiderea acestui fişier. (1p)
b. Creaţi o interogare (query) cu numele comp_int care să preia toate datele din al doilea şi
al patrulea câmp din tabela comp_t. (3p)
c. Adăugaţi în tabela comp_t o înregistrare nouă şi completaţi primele patru câmpuri ale
acesteia cu valorile de mai jos, în această ordine:
Proba D 100 100 Competente digitale (3p)
6. Deschideţi directorul (folderul) examen.
a. Utilizând aplicaţia Paint (accesoriu al sistemului de operare) realizaţi un desen de
dimensiuni 10 cm x 10 cm care să conţină, pe un fundal de culoare galbenă, un poligon
cu şase laturi umplut cu o nuanţă de verde. Salvaţi imaginea obţinută în format Bitmap, sub
numele hexagon.bmp, în directorul (folderul) examen. (5p)
b. Ştergeţi fişierul comp_d din directorul (folderul) examen. (3p)
c. Localizaţi pe calculatorul la care susţineţi proba aplicaţia calc.exe şi creaţi o comandă
rapidă (shortcut) către aceasta, în directorul (folderul) examen. (3p)