Subiecte competente digitale Fisa B 2013 marti

 

Proba_D_subiecte

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 10

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA B

Examenul de bacalaureat naţional 2013

Proba D

Evaluarea competenţelor digitale

Varianta 10

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările

· Toate subiectele sunt obligatorii.

· Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte

din oficiu.

· Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru FIŞA A şi 75 de minute

pentru FIŞA B.

· Fişierele pe care le veţi prelucra, menţionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen,

aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.

FIŞA B

Accesul la reţeaua Internet NU este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.

SUBIECTUL al II - lea (10 puncte)

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerinţă.

1. Pe baza datelor din calculatorul la care susţineţi proba de evaluare a competenţelor digitale,

daţi exemplu de un model de procesor şi de frecvenţă a acestuia. (2p)

2. Precizaţi dispozitivul care permite comunicarea între calculatoare aflate la distanţă,

convertind datele din format analogic în format digital şi din format digital în format analogic.

(2p)

3. Precizaţi, din punctul de vedere informatic, diferenţa dintre semnificaţiile termenilor

Intranet şi Internet. (3p)

4. Enumeraţi trei caractere care nu pot face parte din numele unui fişier. (3p)

SUBIECTUL al III – lea (10 puncte)

Pentru fiecare item, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Un serviciu al reţelei Internet este: (2p)

a. HTML b. navigator (browser)

c. poşta electronică (e-mail) d. protecţie antivirus

2.reprezintă pentru fişierul cu pictograma : (2p)

a. o scurtătură (shortcut) către fişier b. pictograma aplicaţiei cu care fişierul se

deschide implicit

c. pictograma unei copii a fişierului d. pictograma unui alt fişier de acelaşi tip

3. Un dispozitiv care face parte din configuraţia minimă a unui calculator personal este: (2p)

a. microfonul b. scannerul c. tastatura d. trackballul

4. Una dintre operaţiile care NU fac parte dintre funcţiile unui sistem de operare este: (2p)

a. gestionarea proceselor b. gestionarea resurselor hardware

c. gestionarea resurselor software d. gestionarea mesajelor transmise prin e-mail

5. Dintre relaţiile de mai jos, cea adevărată este: (2p)

a. 2 KB>1 MB b. 10 KB=1 MB c. 1000 KB>1 MB d. 1024 KB=1 MB

SUBIECTUL al IV - lea (70 de puncte)

1. Deschideţi fişierul comp_w.

a. Scrieţi pe foaia de examen textul din antetul (header) documentului. (1p)

b. Formataţi numai al doilea paragraf al documentului, astfel încât spaţierea dintre rândurile

acestuia să fie de 1,5 rânduri. (3p)

c. Formataţi textul din primul paragraf aflat după imagine, astfel încât să aibă dimensiunea de

16 pt şi să fie subliniat cu o linie cu parametrii impliciţi. (3p)

d. Ştergeţi conţinutul tuturor celulelor din tabelul aflat în document. (3p)

e. Formataţi toate paginile documentului aplicându-le o bordură artistică şi un fundal de tip

inscripţionare imprimată (Watermark) cu imaginea din fişierul comp_i la scara 200%. (5p)

2. Deschideţi fişierul comp_p.

a. Precizaţi, pe foaia de examen, dacă textul aflat în caseta text din partea de sus a primului

diapozitiv (slide) este scris cu cel puţin două culori. (1p)

b. Aplicaţi textului din caseta aflată în partea de mijloc a primului diapozitiv (slide) un efect de

animaţie de tip ieşire, la nivel de cuvânt. (3p)

c. Alegeţi un şablon colorat cu o temă predefinită pentru forma prezentării (Design Template)

şi aplicaţi-l numai celui de al doilea diapozitiv (slide). (3p)

d. Duplicaţi ultimul diapozitiv (slide) şi plasaţi copia la finalul prezentării. (3p)

e. Efectuaţi setările necesare pentru a tipări toate diapozitivele (slide), câte două pe o pagină

(indiferent de etapa prelucrării acestora). Realizaţi o captură de ecran (Print Screen) care

să cuprindă fereastra în care sunt vizibile aceste setări şi salvaţi imaginea obţinută în

format BMP, sub numele diapozitive.bmp, în directorul (folder) examen. (5p)

3. Deschideţi fişierul comp_x.

a. Scrieţi pe foaia de examen stilul utilizat în scrierea textului din celula A1 din foaia de calcul

(sheet) Document de lucru. (1p)

b. Pentru foaia de calcul (sheet) Document de lucru introduceţi în celula C4

o formulă care să calculeze automat valoarea expresiei alăturate. Copiaţi

formula, cu referinţe relative, din celula C4 în celula C5 a aceleiaşi foi de

calcul. (5p)

(B2-B3(/(5×(10+B4))

c. Îmbinaţi celulele (Merge Cells) din grupul A10:F10 din foaia de calcul (sheet) Document

de lucru. (3p)

d. Pentru foaia de calcul (sheet) Document de lucru stabiliţi margini de dimensiunile

următoare: dreapta (right) 6 cm (2.36"), stânga (left) 6 cm (2.36"). (3p)

e. Ascundeţi la vizualizare foaia de calcul (sheet) Foaie3 (Sheet3). (3p)

4. Deschideţi fişierul comp_h.

a. Scrieţi pe foaia de examen numărul de paragrafe aflate după imaginea din pagina web. (1p)

b. Formataţi textul din pagina web astfel încât să fie scris cu font Times New Roman. (3p)

c. Aliniaţi centrat doar al treilea paragraf din pagina web. (3p)

5. Deschideţi fişierul comp_a.

a. Scrieţi pe foaia de examen numele interogării (query) din baza de date. (1p)

b. Stabiliţi o regulă de validare a datelor la introducerea acestora în al doilea câmp al tabelei

comp_t, astfel încât să se accepte numai valori strict pozitive. (3p)

c. Creaţi un formular cu numele comp_ord, în care să fie prezente doar câmpurile de tip text

ale tabelei comp_t. (3p)

6. Deschideţi directorul (folder) examen.

a. Extrageţi din arhiva comp_v toate fişierele conţinute, salvându-le în directorul (folder)

examen. (3p)

b. Utilizând instrumentul de căutare al sistemului de operare localizaţi în calculatorul la care

susţineţi proba fişierele cu extensia log şi copiaţi unul dintre acestea în directorul (folder)

examen. (3p)

c. Creaţi în directorul (folder) examen structura

arborescentă de subdirectoare alăturată.

(5p)