media aritmetica a elementelor matricii

Fiind data o matrice a cu m linii si n coloane cu elemente numere intregi,determinati media aritmetica a elementelor matricii

#include<iostream.h>
void main()
{
int n,m,i,j,a[20][20];
int nr,s=0;
cout<<“m=”;cin>>m;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=m;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
{cout<<“a[“<<i<<“][“<<j<<“]=”;cin>>a[i][j];}
for(i=1;i<=m;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
s=s+a[i][j];
cout<<“suma elementelor este:”<<s<<endl;
nr=m*n;
cout<<“nr de elemente este:”<<nr<<endl;
cout<<“media aritmetica:”<<(float)s/nr;
}

{joscommentenable}

citirea si afisarea unei matrici

Sa se citeasca si sa se afiseze data o matrice cu “m” linii si “n” coloane

#include<iostream.h>
void main()
{
int n,m,i,j,a[20][20];
cout<<“m=”;cin>>m;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=m;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
{cout<<“a[“<<i<<“][“<<j<<“]=”;cin>>a[i][j];}
for(i=1;i<=m;i++)
{
for(j=1;j<=n;j++)
cout<<a[i][j];
cout<<endl;
}
}

{joscommentenable}