ecuatia de grad 1

Sa se scrie un program care sa rezolve ecuatia de grad I: ax+b=0, valorile lui a si b se citesc de la tastatura si sunt valori reale.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

float a,b,x; //declararea variabilelor
cout<<“Dati valoarea lui a = “;
cin>>a;
cout<<“Dati valoarea lui b = “;
cin>>b;
if(a==0)
if(b==0)  // a==0 and b==0
cout<<“infinitate de solutii”;
else  // a==0 and b!=0
cout<<“ecuatie imposibila”;
else  //a!=0 and b!=0
{
x=-b/a;
cout<<“solutia este x= “<<x;
}

return 0;
}

%d bloggers like this: