Produsul numerelor naturale impare mai mici sau egale cu o valoare data n

Calculati produsul numerelor naturale impare mai mici sau egale cu o valoare data n

ex:pt n=8 p=1*3*5*7=105

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

int p,i,n;
cout<<“n=”;cin>>n;
p=1;i=1;
while(i<=n)
{
p=p*i;
i=i+2;
}
cout<<“p=”<<p;

return 0;
}

 

%d bloggers like this: