vector cu elemente distincte

Se citeste un vector cu n componente numere intregi. Sa se verifice daca toate elementele sale sunt elemente distincte.

#include<iostream>
int v[10],n,i,j,gasit;

using namespace std;

int main()

{

cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{
cout<<“v[“<<i<<“]=”;
cin>>v[i];
}
gasit=0;
for(i=0;i<n && !gasit;i++)
for(j=i+1;j<n && !gasit;j++)
if(v[i]==v[j]) gasit=1;
if(gasit) cout<<“elementele nu sunt distincte”;
else cout<<“elementele sunt distincte”;

return 0;
}

%d bloggers like this: