ecuatia de grad 2

Sa se scrie un program care sa rezolve ecuatia de grad II: ax2+bx+c=0, unde a, b, c apartin lui  R.

#include<iostream.h>
#include<math.h>
void main(void)
{
int a,b,c;
float x1,x2,delta,preal,pimag;
cout<<“Dati valoarea lui a = “;
cin>>a;
cout<<“Dati valoarea lui b = “;
cin>>b;
cout<<“Dati valoarea lui c = “;
cin>>c;
if(a==0)
cout<<“Ecuatie de gradul I”<<“\n”;
else
{
delta=b*b-4*a*c;
if(delta >= 0)
{
cout<<“Radacini reale: “;
x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
cout<<“x1 = “<<x1<<” x2 = “<<x2;
}
else
{
cout<<“Radacini complexe :”;
delta=-delta;
preal=-b/(2*a);
pimag=sqrt(delta)/(2*a);
cout<<“x1 = “<<preal<<” + i*”<<pimag<<“\n”;
cout<<“x2 = “<<preal<<” – i*”<<pimag;
}
}
}