Copyright

Copyright

 Copyright-ul este modalitatea legalã de protejare a lucrãrilor literare, stiintifice, artistice sau de orice alt fel, publicate sau nepublicate, cu conditia ca aceste lucrãri sã aibã o formã tangibilã (adicã se pot vedea, auzi sau atinge).

Dacã este vorba de o simfonie, un poem sau o pagina de cod HTML, o aplicatie software proprie, tipãrite pe hârtie, înregistrate pe casetã audio sau pe hard disk, atunci pot fi protejate de copyright.

Deschizând un fisier de tip text, audio, video, etc., creat de o anume persoanã, acesta contine în Properties data la care a fost creat acel document. Orice copiere ulterioarã sau descãrcare de pe Internet a documentelor reprezintã o încãlcare a drepturilor de copyright, pentru cã data la care se realizeazã aceste operatii este ulterioara datei creãrii documentelor. Dacã nu se considerã suficientã aceastã modalitate de datare a momentului creãrii documentelor proprii, se poate trimite o scrisoare prin postã la propria adresã, continând documentele în forma lor tangibilã, scrisoare care nu va mai fi deschisã. Astfel, se stabileste în timp, în mod indubitabil, momentul creãrii propriilor documente.

Copyrightul folosit la distribuirea materialelor pe CD, dischetã. Termenii Shareware, freeware, licentã.

Shareware – sunt acele aplicatii sau programe pe care le puteti achizitiona direct de la persoana care le-a creat, persoanã ce doreste distribuirea acestor programe fãrã intermediar. De cele mai multe ori distribuirea gratuit, sau cu o taxã minimã. Programele se pot copia si transmite altor utilizatori.

Freeware -programe protejate de dreptul de autor (copyright) care pot fi totusi difuzate gratis de cãtre autor, care îsi pãstreazã drepturile de autor. Asadar, programele pot fi folosite, dar nu pot fi vândute fãrã acordul autorului.

Licentele – sunt programele achizitionate de la persoanele care le produc si pentru care se plãteste un drept de folosire. Acest drept este valabil doar pentru un singur calculator, dar dacã se doreste instalarea programului pe mai multe calculatoare, va trebui achizitionatã o licentã specialã ce va permite instalarea programului pe mai multe calculatoare.

Licenta acordã dreptul de folosire a programului respectiv si nu drept de comercializare sau distributie.

 4.4 Legea pentru protectia datelor

 Extrase din Legea Nr. 8/1996 , privind drepturile de autor si drepturile conexe

CAP. 5 Durata protectiei dreptului de autor

ART. 30

Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureazã tot timpul vietii autorului, iar dupã moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioadã de 50 de ani.

CAP. 9 Programele pentru calculator

ART. 72

(1) Prin prezenta lege, protectia programelor pentru calculator include orice expresie a

unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate în orice fel de

limbaj, fie în cod-sursã sau cod-obiect, materialul de conceptie pregãtitor, precum si

manualele.

(2) Ideile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice si principiile

care stau la baza oricãrui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care

stau la baza interfetelor sale, nu sunt protejate.

ART. 73

Autorul unui program pentru calculator beneficiazã în mod corespunzãtor de drepturile prevãzute de prezenta lege, în partea l a prezentului titlu, îndeosebi de dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza:

a) reproducerea permanentã sau temporarã a unui program, integral sau partial, prin

orice mijloc si sub orice formã, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinatã de

încãrcarea, afisarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator;

b) traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformãri aduse unui program

pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fãrã a prejudicia

drepturile persoanei care transformã programul pentru calculator;

c) difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice formã,

inclusiv prin închiriere.

ART. 74

în lipsa unei conventii contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai multi angajati în exercitarea atributiilor de serviciu sau dupã instructiunile celui care angajeazã, apartin acestuia din urmã.

ART. 75

a), în lipsa unei conventii contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezumã cã:

b), utilizatorului i se acordã dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;

c), utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.

d). Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implicã si transferul dreptului de autor asupra acestuia.

ART. 76

în lipsa unei conventii contrare, nu sunt supuse autorizãrii titularului dreptului de autor actele prevãzute la art. 73 lit. a) si b), dacã acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului sã utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzãtor destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.

ART. 77

a). Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fãrã autorizarea autorului, o copie de arhiva sau de sigurantã, în mãsura în care aceasta este necesarã pentru asigurarea utilizãrii programului.

b). Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fãrã autorizarea titularului dreptului de autor, sã observe, sã studieze sau sã testeze functionarea acestui program, în scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricãrui element al acestuia, cu ocazia efectuãrii oricãror operatiuni de încãrcare în memorie, afisare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operatiuni pe care este în drept sã le efectueze.

c). Dispozitiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplicã programelor pentru calculator.

ART. 78

Autorizarea titularului dreptului de autor este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilã pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitãtii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele conditii:

a), actele de reproducere si de traducere sunt îndeplinite de o persoanã care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoanã care îndeplineste aceste actiuni în numele cele dintâi, fiind abilitatã în acest scop;

b), informatiile necesare interoperabilitãtii nu sunt usor si rapid accesibile persoanelor prevãzute la lit. a) a prezentului articol;

c), actele prevãzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la pãrtile de program necesare interoperabilitãtii.

ART. 79

Informatiile obtinute prin aplicarea art. 78:

a), nu pot fi utilizate în alte scopuri decât realizarea interoperabilitãtii programului pentru calculator, creat independent;

b), nu pot fi comunicate altor persoane, în afara cazului în care comunicarea se dovedeste necesarã interoperabilitãtii programului pentru calculator, creat independent;

c), nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a cãrui expresie este fundamental similarã, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor autorului.

ART. 80

Dispozitiile art. 78 si 79 nu se aplicã, dacã se cauzeazã un prejudiciu titularului dreptului de autor sau exploatãrii normale a programului pentru calculator.

ART. 81

Dispozitiile cap. VI din prezentul titlu nu se aplicã programelor pentru calculator.