numar in baza b recursiv

Sa se scrie o functie recursiva pentru a transforma un numar natural n, din baza 10 in baza b

#include<iostream.h>
int n,b;

void baza(int n,int b)
{
int r=n%b;
if(n>=b) baza(n/b,b);
cout<<r;
}

void main()
{
cout<<“n=”;cin>>n;
cout<<“b=”;cin>>b;
baza(n,b);
}

Leave a Comment