GenMat1

Cerinţa

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mică dintre valorile indicilor i şi j ( 1≤i≤n, 1≤j≤m ).

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele n şi m

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.

Restricţii şi precizări

 • 2≤m≤20 , 2≤n≤20

Exemplu

Intrare

4 5

Ieșire

1 1 1 1 1
1 2 2 2 2
1 2 3 3 3
1 2 3 4 4
#include <iostream>

using namespace std;

int n,m,a[100][100];

int main(){
  cin >> n >> m;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    for(int j=1;j<=m;++j)
      a[i][j] = (i<j?i:j);
  for(int i=1;i<=n;++i){
    for(int j=1;j<=m;++j)
      cout << a[i][j] << " ";
    cout << endl;
  }
  return 0;
}