probleme rezolvate atestat informatica 2011

Probleme rezolvate c++ atestat informatica 2011

1.Scrieți programul care citește un număr natural nenul n cu cel mult 4 cifre și determină cel mai mic număr prim mai mare decât n

2. Se citeste un numar intreg strict pozitiv cu cel mult noua cifre. Sa se verifice daca cifrele lui sunt in ordine strict crescatoare.

3. Se citesc doua numere intregi strict pozitive. Sa se calculeze si sa se afiseze c.m.m.d.c al lor.

4. Se citeste de la tastatura un numar natural n (1<n<100) si un sir x de n valori intregi. Sa se construiasca un vector y care sa contina numai elementele pare din vectorul x.

5. Se citeste de la tastatura un numar natural n (1<n<100) si un sir x de n valori intregi. Verificati daca o valoare a, citita de la tastatura se gaseste in vector si daca da, afisti pozitiile pe care apare si numarul de aparitii.

6. Se citeste de la tastatura un numar natural n (1<n<100) si un sir x de n valori intregi. Sa se numere elementele din vectorul x care se gasesc in intervalul [a,b] cu a si b numere intregi citite de la tastatura, si sa se construiasca un alt vector cu cele care nu apartin intervalului.

7. Fişierul text bac.txt conţine, pe o singură linie, cel mult 1000 de numere naturale nenule cu cel mult 4 cifre fiecare, numerele fiind separate prin câte un spaţiu. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n (n999) şi numerele din fişierul bac.txt şi care afişează pe ecran, separate prin câte un spaţiu, toate numerele din fişier care sunt divizibile cu n. Dacă fişierul nu conţine niciun astfel de număr, atunci se va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA.

Exemplu: dacă fişierul bac.txt conţine numerele: 3 100 40 70 25 5 80 6 3798,

pentru n=10 atunci pe ecran se va afişa: 100 40 70 80

8. Se citesc trei numere intregi strict positive. Sa se afiseze in ordine crescatoare. Sa se verifice daca ele formeaza sau nu o progresie geometrica.

9. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastură un număr natural n cu cel mult 8 cifre (n10) şi care creează fişierul text NR.TXT ce conţine numărul n şi toate prefixele nenule ale acestuia, pe o singură linie, separate prin câte un spaţiu, în ordine descrescătoare a valorii lor.

Exemplu: pentru n=10305 fişierul NR.TXT va conţine numerele:

10305 1030 103 10 1

10. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m (2≤m≤10, 2≤n≤10)  şi care construieşte în memorie  şi apoi afişează o matrice A cu n linii  (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare  element  Aij memorează cea mai mică dintre valorile indicilor  i  şi  j  (1≤i≤n,  1≤j≤m).

Matricea se va afişa pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele  fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.

Exemplu: pentru n=4 şi m=5  se va afişa matricea alăturată.

1 1 1 1 1

1 2 2 2 2

1 2 3 3 3

1 2 3 4 4

11.Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două caractere c1 şi c2, şi un text având cel mult 250 caractere (spaţii şi litere ale alfabetului englez), pe care îl modifică înlocuind toate apariţiile caracterului memorat în c1 cu cel memorat în c2 şi toate apariţiile caracterului memorat în c2 cu cel memorat în c1. Programul afişează pe linii separate ale ecranului atât textul iniţial cât şi textul obţinut după efectuarea înlocuirilor.

Exemplu: dacă pentru c1 se citeşte a, pentru c2 se citeşte o iar textul citit este:

hocus pocus preparatus

se va afişa :

hocus pocus preparatus

hacus pacus preporotus

12. Să se scrie un program C/C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 20 de caractere, doar litere mici ale alfabetului englez. Programul determină transformarea cuvântului citit prin înlocuirea fiecărei vocale a cuvântului, cu litera mare corespunzătoare, restul literelor nemodificându-se, ca în exemplu. Programul afişează pe ecran cuvântul obţinut, pe o singură linie. Se consideră vocale literele din mulţimea {a,e,i,o,u}.

Exemplu: pentru cuvântul bacalaureat se va afişa pe ecran: bAcAlAUrEAt

13. Scrieţi definiţia completă a subprogramului count care are 2 parametri prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 100 de numere reale şi numărul de elemente din tablou. Subprogramul returnează numărul de elemente din tabloul unidimensional care sunt mai mari sau cel puţin egale cu media aritmetică a tuturor elementelor din tablou.

Exemplu: dacă tabloul are 6 elemente şi este de forma (12, 7.5, 6.5, 3, 8.5, 7.5), subprogramul va returna valoarea 4.

14. Scrieţi definiţia completă a subprogramului interval care are 2 parametri prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 100 de numere naturale mai mici decât 1000 şi numărul de elemente din tabloul unidimensional. Subprogramul returnează numărul de elemente din tabloul unidimensional care aparţin intervalului închis determinat de primul şi respectiv ultimul element al tabloului.

Exemplu: dacă tabloul are 6 elemente şi este de forma (12,27,6,8,9,2), subprogramul va returna valoarea 5.

15. Se citeste de la tastatura un numar natural n (1<n<100) si un sir x de n valori intregi. Sa se ordoneze crescator pana la o pozitie k citita de la tastatura si descrescator de la pozitia k la n.

REZOLVARI

1)

#include<iostream.h>
void main()
{int i,n,ok=0;
cin>>n;
do
{ok=0;
n=n+1;
for(i=2;i<=n/2;i++)
if(n%i==0)
ok=1;}
while(ok==1);
cout<<n;
}

2)

#include<iostream.h>
void main()
{int n,c=1,i,v[20],j=1,n1;
cin>>n;
n1=n;
while(n!=0)
{v[j]=n%10;
j++;
n=n/10;}
for(i=1;i<j-1;i++)
if(v[i]<=v[i+1])
c=0;
if(c)
cout<<“cifrele numarului “<<n1<<” sunt in ordine crescatoare”;
else
cout<<“cifrele numarului “<<n1<<” nu sunt in ordine crescatoare”;}

3)

#include<iostream.h>
void main ()
{int a,b;
cin>>a;
cin>>b;
while(a!=b)
{if(a>b)
a=a-b;
else
b=b-a;}
cout<<a;}

4)

#include<iostream.h>
void main()
{int v[20],n,i,y[20],j=0;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{cout<<“v[“<<i<<“]=”;cin>>v[i];}
for(i=1;i<=n;i++)
if(v[i]%2==0)
{j=j+1;
y[j]=v[i];}
for(i=1;i<=j;i++)
cout<<y[i]<<” “;}

5)

#include<iostream.h>
void main()
{int v[20],a,n,i,j=0,x[20],nr;
cout<<“n=”;cin>>n;
cout<<“a=”;cin>>a;
for(i=1;i<=n;i++)
{cout<<“v[“<<i<<“]=”;cin>>v[i];}
for(i=1;i<=n;i++)
if(v[i]==a)
{nr=nr+1;
j=j+1;
x[j]=i;}
cout<<“nr “<<a<<” apare in vector de “<<nr<<” ori”;
cout<<endl;  
for(i=1;i<=j;i++)
cout<<“nr “<<a<<” apare pe pozitia “<<x[i]<<endl;}

6)

#include<iostream.h>
void main()
{int v[20],m=0,a,b,n,i,j=1,x[20],nr;
cout<<“n=”;cin>>n;
cout<<“a=”;cin>>a;
cout<<“b=”;cin>>b;
for(i=1;i<=n;i++)
{cout<<“v[“<<i<<“]=”;cin>>v[i];}
for(i=1;i<=n;i++)
if(v[i]>=a && v[i]<=b)
m=m+1;
else
{x[j]=v[i];
j=j+1;}
cout<<“elementele cuprinse intre “<<a<<” si “<<b<<” sunt in numar de “<<m;}

7)

#include<fstream.h>
void main()
{int n,v[20],i,c=0;
cout<<“n=”;cin>>n;
fstream f(“bac.txt”,ios::in);
while(f>>v[i])

{if(v[i]%n==0)

{cout<<v[i]<<” “;
c=1;}
if(c==0)
cout<<“nu exista”;}

8)

#include<iostream.h>
void main ()
{int v[10],i,j,aux;
for(i=1;i<=3;i++)
{cout<<“v[“<<i<<“]=”;cin>>v[i];}
for(i=1;i<=2;i++)
{for(j=2;j<=3;j++)
if(v[i]>v[j])
{aux=v[i];
v[i]=v[j];
v[j]=aux;}}
if((float)(v[2]/v[1])==(float)(v[3]/v[2]))
cout<<“progresie geometrica”;
else
cout<<“nu este progresie geometrica”;}

9)

#include<fstream.h>
void main()
{int i,n;
fstream f(“NR.TXT”,ios::out);
cin>>n;
if(n>=10 && n<=9999999)
while(n!=0)
{n=n/10;
f<<n;
}}

10)

#include<iostream.h>
void main ()
{int n,m,i,j,a[20][20];
cout<<“n=”;cin>>n;
cout<<“m=”;cin>>m;
for(i=1;i<=n;i++)
{for(j=1;j<=m;j++)
if(i<j)
a[i][j]=i;
else
a[i][j]=j;}
for(i=1;i<=n;i++)
{for(j=1;j<=m;j++)
cout<<a[i][j]<<” “;
cout<<endl;}}

11)

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void main()
{int i;
char c1=’a’,c2=’o’,v[250];
cin.get(v,250);
puts(v);
for(i=0;i<strlen(v);i++)
if(v[i]==c1)
v[i]=c2;
else
if(v[i]==c2)
v[i]=c1;
puts(v);}

12)

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void main()
{int i,j;
char v[20],a[5]=”aeiou”;
cin.get(v,20);
for(i=0;i<strlen(v);i++)
{for(j=0;j<strlen(a);j++)
if(v[i]==a[j])
v[i]=v[i]-32;}
puts(v);
}

13)

#include<iostream.h>
float i ,n ,nr=0 ,v[100], s=0,m=0;
int count (float a[100],float b)
{float x=0;
for(i=1;i<=b;i++)
s=s+a[i];
m=s/b;
cout<<s;
cout<<m;
for(i=1;i<=b;i++)
if(m<=a[i])
x=x+1;
return x;}
void main()
{cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{cout<<i<<“:”;cin>>v[i];}
cout<<count(v,n);
}

14)

#include<iostream.h>
int v[100],n;
int interval(int x[100],int u)
{int a,b,i,m=0;
a=x[1];
b=x[u];
if(a<b)
for(i=1;i<=n;i++)
{if(x[i]>=a && x[i]<=b)
m=m+1;}
else
for(i=1;i<=n;i++)
{if(x[i]>=b && x[i]<=a)
m=m+1;}
return m;}
void main()
{
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
{cout<<“v[“<<i<<“]=”;cin>>v[i];}
cout<<interval(v,n);
}

15)

#include<iostream.h>
void main()
{int n,j,k,i,v[20],aux;
cout<<“n=”;cin>>n;
cout<<“k=”;cin>>k;
for(i=1;i<=n;i++)
{cout<<“v[“<<i<<“]=”;cin>>v[i];}
for(i=1;i<k-1;i++)
for(j=i+1;j<k;j++)
if(v[i]>v[j])
{aux=v[i];
v[i]=v[j];
v[j]=aux;}
for(i=k+1;i<n;i++)
for(j=i+1;j<=n;j++)
if(v[i]<v[j])
{aux=v[i];
v[i]=v[j];
v[j]=aux;}
for(i=1;i<=n;i++)
cout<<v[i]<<” “;} 

atestat informatica

 

SUBIECTE C++ PENTRU EXAMENUL DE ATESTAT LA INFORMATICĂ

 

 

 1. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatura un număr natural n (2<n<21) si apoi n linii cu cate n numere întregi de cel mult 7 cifre ce formează un tablou bidimensional a.

Sa se afişeze pe ecran diferenţa dintre suma elementelor de pe diagonala principala si suma elementelor de pe diagonala secundara a matricei a.

 

 1. Fişierele text X.TXT si Y.TXT conţin fiecare numele a 7 persoane, câte un nume pe fiecare linie , fiecare nume având cel mult 15 litere. Ştiind ca în fiecare fişier numele sunt memorate în ordine alfabetica, scrieţi un program C/C++ care sa citească din cele doua fişiere si sa afişeze pe ecran toate numele din cele doua fişiere în ordine alfabetica, separate printr-un spaţiu.

Exemplu :

Daca fişierul X.TXT are conţinutul :

Ana

Dana

Daniel

Ene

Mara

Nae

Paul

iar fişierul Y.TXT are conţinutul:

Angie

Cora

Dora

Horia

Oana

Paul

Tibi

{module orizontal600}

Se va afişa pe ecran :

 

Ana Angie Cora Dana Daniel Dora Ene Horia Mara Nae Oana Paul Paul Tibi

 

 1. Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatura un număr natural n (n<100) si un sir cu n numere întregi din intervalul [100 ;999] ; programul construieşte un sir de numere rezultat prin înlocuirea fiecărui număr din şirul citit cu numărul obţinut prin interschimbarea cifrei unitatilor cu cifra sutelor. Numerele din noul sir se vor afişa pe ecran separate printr-un singur spaţiu.

De exemplu , pentru n=3 si şirul 123 , 904 , 500 , se afişează 321 , 409 , 5.

 

 1. Doua tablouri unidimensionale a si b , cu elementele a1 , a2 , … , an , respectiv b1 , b2 , … bn sunt in relaţia a<=b daca : a1<=b1 , a2<=b2 , … , an<=bn. Scrieţi program in limbajul C/C++ care citeşte doua tablouri unidimensionale a si b cu acelaşi număr de elemente de tip întreg si verifica daca a<=b sau b<=a afişând un mesaj adecvat.

 

 1. Scrieţi subprogramul sortare care primeşte prin intermediul parametrului a un tablou unidimensional de numere reale cu 1000 de componente si prin intermediul parametrilor i si j doua numere întregi , 1<=i<j<=1000. Subprogramul realizează ordonarea crescătoare a elementelor ai , ai+1 , … , aj. Scrieţi şi programul principal în care va apela acest subprogram pentru un tablou a (valorile elementelor tabloului vor fi citite de la tastatură).

 

 

 1. Intr-un sistem de coordonate carteziene se considera punctele A(x1,y1) si B(x2,y2), unde coordonatele întregi x1 , y1 , x2 , y2 sunt , in aceasta ordine , următorii termeni consecutivi ai şirului Fibonacci : fn , fn+1 , fn+2 , fn+3 (n natural).Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatura un număr natural n (1<=n<=20) , determina si afişează pe ecran cele doua puncte A si B astfel determinate.

 

 

 1. Fişierele text f1.txt si f2.txt conţin , fiecare , elementele a cate unui sir de numere naturale a şi b, numere cuprinse între 1 şi 20. Fişierele conţin numere distincte scrise pe o linie si separate printr-un singur spaţiu. Scrieţi un program in limbajul C/C++ care citeşte cele 2 şiruri de numere din fişierele f1.txt si f2.txt si care scrie in fişierul f3.txt toate elementele comune şirurilor a si b , pe o linie si separate printr-un spaţiu, ordonate crescător.

Exemplu : Daca conţinutul fişierelor f1.txt si f2.txt este : 10, 2, 5, 7,12, respectiv 7 , 12 , 5 , 3 , 8 , 9 , atunci f3.txt va conţine : . 5, 7, 12.

 1. Scrieţi un program in limbajul C/C++ care afişează toate numerele naturale formate din cifre identice , mai mari decât 10 si mai mici decât o valoare data n, n<=2.000.000.

De exemplu pentru n=195 , se afişează : 11 , 22 , 33 , 44 , 55 , 66 , 77 , 88 , 99 , 111.

 

 1. Prin asocierea fiecărei litere mici din alfabetul englez cu un număr egal cu poziţia cifrei in alfabet, se poate codifica orice secvenţa de litere mici cu o secvenţa de numere. Scrieţi un program C/C++ care citeşte din fişierul text cod.txt un număr n (0<n<30000) si, de pe rândul următor , o secvenţa de n litere mici. Programul va codifica secvenţa de caractere citita si va scrie pe ecran numerele asociate, separate prin spatii.

Exemplu : pentru fişierul cod.txt : 7

bacinfo

se vor afişa pe ecran , in ordine , numerele :

2 1 3 9 14 6 15

 

10. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatura trei numere naturale x, y si k, (1<x<y<2000000, k<1000) si afişează pe ecran k numere prime din intervalul [x, y]. Daca nu exista k numere prime în intervalul [x,y] se vor afişa toate numerele prime găsite iar pe linia următoare se va afişa mesajul “s-au găsit mai puţine numere prime: ” urmat de numărul acestora. De exemplu, pentru x=3, y=12 si k=5 se vor afişa pe ecran:

3 5 7 11

s-au găsit mai puţine numere prime:4

 

11. Scrieţi un program C/C++ care citeşte un număr natural nenul par, n, n<100 si apoi n numere naturale de cel mult 4 cifre fiecare si determina cea mai mare suma care poate fi obţinuta adunând numai o jumătate din toate numerele naturale citite. Rezultatul se va afişa pe ecran.

De exemplu, pentru n=6 si numerele 728 , 10 , 103 , 44 , 1000 , 94 se va afişa : 1731 (reprezentând suma : 728+103+1000).

 

12. Scrieţi un program C/C++ care citeşte din fişierul text BAC.TXT , cel mult 100 de numere naturale aflate pe o singura linie, formate din cel mult 9 cifre fiecare, separate prin spatii si dintre acestea le afişează pe ecran doar pe acelea care au proprietatea de a fi palindrom. Daca nu se găsesc numere palindrom, se va afişa pe ecran valoarea –1. Un număr are proprietatea de a fi palindrom daca citit de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta are aceeaşi valoare. De exemplu 1221 este palindrom, in timp ce 1210 nu este palindrom.

Exemplu : daca din fişierul BAC.TXT se citesc numerele : 7341 , 8228 , 660 , 2 , 80 , 131 , atunci pe ecran se vor afişa : 828 , 2 , 131.

 

13. Scrieţi un program C/C++ care citeşte un număr natural nenul n (n<100) si un sir de n numere naturale nenule de cel mult 4 cifre fiecare, si care afişează pe ecran şirul ordonat crescător in funcţie de suma cifrelor corespunzătoare fiecărui termen al sau. Daca doua numere au aceeaşi suma a cifrelor se va afişa cel mai mic dintre ele. De exemplu pentru n=5 si numerele 701, 1000, 49, 99, 143, se va afişa şirul 1000 44 143 701 99.

 

14. Pentru orice număr natural nenul n definim n factorial (notat n!) ca fiind produsul tuturor numerelor naturale nenule mai mici sau egale cu n (n! = 1*2*3*…*n) De exemplu : 3!=1*2*3=6 5!=1*2*3*4*5=120 . Scrieţi un program C/C++ care determina numărul de cifre nule aflate pe ultimele poziţii consecutive ale valorii obţinute in urma evaluării lui n!, n fiind un număr natural de cel mult 4 cifre. De exemplu daca n=10, n!=3628800 rezultatul va fi 2 deoarece 3628800 are două zerouri la sfârşit.

 

15. Scrieţi un program C/C++ care citeşte din fişierul text DATE.IN cel mult 100 de numere naturale nenule aflate pe o singura linie, formate din cel mult 4 cifre fiecare, separate prin spatii si scrie in fişierul DATE.OUT numerele, in ordinea inversa fata de cea in care au fost citite, pe o singura linie separate prin spatii. De exemplu daca din fişierul DATE.IN se citesc numerele 93 207 15 1982 3762, atunci conţinutul fişierului DATE.OUT va fi 3762 1982 15 207 93.

 

16. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de pe prima linie a fişierului text BAC.TXT , cel mult 100 de numere naturale nenule formate din cel mult 4 cifre fiecare , separate prin spatii si afişează pe ecran cifra care apare de cele mai multe ori in scrierea numerelor citite. Daca exista mai multe cifre care apar de cele mai multe ori , se vor afişa toate acestea. De exemplu , daca din fişier se citesc numerele : 90 , 73 , 109 , 1248 , 2771 , atunci afişează 1 , 7 , deoarece fiecare dintre acestea apare de 3 ori.

 

17. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de pe prima linie a fişierului text BAC.TXT trei numere naturale a, b, c formate din cel mult patru cifre fiecare, separate prin cate un spaţiu si afişează pe ecran cel mai mare divizor comun al acestora. De exemplu, daca din fişier se citesc numerele : 9 27 15, atunci se afişează 3.

 

18. Se considera subprogramul număr, care:

– primeşte prin intermediul unicului sau parametru, a, un număr natural de cel mult 4 cifre;

– returnează numărul divizorilor lui a;

Scrieţi un program care stabileşte daca un număr este prim utilizând aceasta funcţie.

 

 

19. Scrieţi un program care verifica daca un număr natural k(1<k<100000) citit de la tastatura este prim. Programul va afişa pe ecran mesajul DA sau mesajul NU;

 

20. Se citesc doua numere naturale nenule cu maximum 9 cifre a, b. Sa se verifice daca cele doua valori sunt doi termeni consecutivi ai şirului Fibonacci. Şirul lui Fibonacci are următoarea definiţie :

 

 

21. Se considera fişierul text date.in care conţine exact 19 numere distincte formate fiecare din maxim 2 cifre. Sa se afişeze in fişierul text date.out numărul care lipseşte din fişierul date.in.

 

 

22. Se citeşte de la tastatura un număr natural nenul n (n<1000). Scrieţi un program C/C++ care construieşte fişierul text bac.txt care sa contina, pe prima linie, toţi divizorii lui n in ordine strict descrescătoare. Divizorii vor fi separaţi prin spaţiu. De exemplu, daca n=10 , atunci fişierul bac.txt va conţine : 10 , 5 , 2 , 1

 

23. Se considera fişierul text Cuvinte.in ce conţine pe prima linie un număr natural nenul n (n<=100) iar pe următoarele n linii cate un cuvânt cu maximum 10 caractere. Sa se afişeze pe ecran cuvintele din fişierul dat care sunt palindroame. In cazul in care nu exista nici un cuvânt palindrom se va afişa mesajul ”NU” .Un cuvânt este palindrom daca citindu-l de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta se obţine acelaşi cuvânt.

De exemplu daca fişierul Cuvinte.in are următorul conţinut :

3

sas

creion

Ion

atunci se va afişa pe ecran :

sas

 

24. Scrieţi un program C/C++ care determina primele p perechi distincte de numere prietene. Fiecare pereche va fi afişata pe câte un rând, iar elementele unei perechi vor fi separate prin câte un spaţiu. Doua numere naturale distincte a si b sunt numere prietene daca a este egal cu suma divizorilor lui b mai mici decât b, iar b este egal cu suma divizorilor lui a mai mici decât a. Valoarea numărului p se citeşte de la tastatura. (1<=p<=8).

De exemplu pentru p=3 se vor afişa :

220 284

1184 1210

2620 2924

 

25. Se citeşte de la tastatura un număr natural nenul n care are cel mult 9 cifre. Sa se afişeze in fişierul Date.out numărul k, natural, astfel încât produsul 1*2*…*(k-1)*k sa aibă o valoare cat mai apropiata de numărul n. De exemplu, daca se citeşte numărul n=25 fişierul Date.out are următorul conţinut: 4. iar daca se citeşte numărul n=119 fişierul Date.out are următorul conţinut: 5

 

 

26. Pentru o valoare n(număr natural, 1<=n<=100) citita de la tastatura scrieţi programul C/C++ care scrie in fişierul bac.txt un tablou bidimensional cu n linii si n coloane cu formatul de jos. Elementele de pe fiecare linie sunt separate prin spaţiu.

 

1 0 0 0 . . .0

2 1 0 0 . . .0

3 2 1 0 . . .0

. . . . . . . . . . . . . . .

n n-1 n-2 n-3 …1

 

De exemplu, pentru n=4, continutul fisierului bac.txt este:

1 0 0 0

2 1 0 0

3 2 1 0

4 3 2 1

 

27. Scrieţi un program care citeşte un număr natural n>1 cu maximum 9 cifre, si afişează valoarea celui mai mic divizor prim a lui n, precum si puterea la care acest divizor apare in descompunerea in factori primi a numărului n.

 

28. Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatura doua numere naturale n si x (x,n >1), si verifica daca n este divizibil cu 2­­­­­­x. Programul afişează DA in caz afirmativ si NU in caz contrar.

 

29. Se citeşte de la tastatura un număr natural n (1<=n<=100).Sa se afişeze pe ecran al n-lea termen al şirului 11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,etc.

De exemplu, daca n=11 se afiseaza 222.

 

30. Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatura un număr natural n (2<n<30) si construieşte in memorie o matrice pătratica de n linii si n coloane formata numai din valori ce aparţin mulţimii {1,2,3,…,n} astfel încât elementele din matrice situate pe diagonala secundara sa fie egale cu n, elementele situate pe celelalte doua « semidiagonale » paralele cu diagonala secundara, de o parte si de lata a acesteia, sa fie egale cu n-2 etc. Matricea se va afişa pe ecran cate o linie a matricei pe cate o linie a ecranului, cu spatii intre elementele fiecărei linii (ca in exemplu).

De exemplu, pentru n=5 se construieste in memorie si se afiseaza matricea :

 

1 2 3 4 5

2 3 4 5 4

3 4 5 4 3

4 5 4 3 2

5 4 3 2 1

 

31. Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatura un sir s de cel mult 30 de caractere si un caracter c ; programul realizează dublarea fiecărei apariţii a caracterului c in s si scrie noul sir obţinut in fişierul text BAC.TXT.

De exemplu, daca se citeste sirul alfabetar si caracterul a atunci fisierul BAC.TXT va contine sirul : aalfaabetaar.

 

32. Scrieţi un program care citeşte de la tastatura doua şiruri de caractere, fiecare sir fiind format din cel mult 100 de litere din alfabetul englez, si care afişează mesajul « DA » daca toate literele din primul sir se găsesc in cel de-al doilea sir, nu neapărat in aceeaşi ordine si de acelaşi număr de ori, sau mesajul « NU » in caz contrar. De exemplu, daca primul sir este « baraca » iar cel de-al doilea sir este « abracadabra », programul trebuie sa afişeze mesajul « DA » deoarece literele primului sir apar in cel de-al doilea sir.

 

33. Pe prima linie a fişierului text BAC.TXT se afla un număr natural nenul n (2<=n<1000000), iar pe a doua linie a fişierului se afla un sir format din n numere întregi, despărţite prin cate un spaţiu, fiecare număr fiind format din cel mult 4 cifre. Ştiind ca in fişier exista cel puţin un număr strict pozitiv, se cere sa se afişeze lungimea maxima a unei secvenţe din sir care are proprietatea ca este formata doar din valori strict pozitive. O secvenţa a unui sir este format dintr-unul sau mai multe elemente aflate pe poziţii consecutive. Alegeţi o metoda eficienta de rezolvare atât ca timp de executare, cat si ca gestionare a memoriei.

De exemplu, daca fisierul BAC.TXT are continutul

10

7 22 -3 10 3 14 0 21 10

atunci programul trebuie sa afiseze pe ecran doar valoarea 3, deoarece in sirul considerat exista mai multe secvente care sunt formate doar din numere strict pozitive, dar lungimea maxima a unei astfel de secvente este 3.

 

34. Se citesc de la tastatura patru numerele naturale nenule a,b,c,d. Scrieţi un program C/C++ care sa afişeze rezultatul expresiei a/b+c/d sub forma unei fracţii ireductibile.

 

35. Se citesc de la tastatura patru numerele naturale nenule a,b,c,d cu care se formează numerele complexe z=(a,b) si t=(c,d). Scrieţi un program C/C++ care sa afişeze pe ecran rezultatul expresiei z*t.

36. Se citesc de la tastatura patru numerele naturale nenule a,b,c,d cu care se formează numerele complexe z=(a,b) si t=(c,d). Scrieţi un program C/C++ care sa afişeze rezultatul expresiei z/t.

 

SUBIECTE WORD PENTRU EXAMENUL DE ATESTAT LA INFORMATICĂ 2010

 

 1. Creaţi tabelul de mai jos, utilizând fontul COMIC SANS şi formatarea automată CONTEMPORARY sau una asemănătoare:

 

 

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

8-9

 

 

 

 

 

9-10

 

 

 

 

 

10-11

 

 

 

 

 

11-12

 

 

 

 

 

12-13

 

 

 

 

 

13-14

 

 

 

 

 

 

 1. Reproduceţi textul următor, aliniat stânga-dreapta (justified) cu caractere TIMES NEW ROMAN de 12, apoi copiaţi-l mai jos cu 2 rânduri şi dispuneţi-l pe două coloane.

 

Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea înformaticii, pătrunderea elementelor moderne de comunicaţii şi tehnologii înformatice în ţara noastră, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu. Disciplina „Tehnologia înformaţiei şi comunicaţiei”, din cadrul ariei „Tehnologii”, trebuie să asigure dobândirea unor cunoştinţe de utilizare a calculatorului si a programelor, de tehnologia înformaţiei şi comunicării la nivel de cultură generală, necesare unor activităţi cu caracter aplicativ utile în mediul în care îşi vor desfăşura activitatea.

 1. Creaţi într-un document tabelul următor. Veţi utiliza fontul Arial, dimensiune 14.

 

Anul 2000

Anul 2001

Anul 2002

Producţie

1050

1045

1800

Servicii

680

700

840

Comerţ

350

400

560

 

Inseraţi coloana „Anul 2003” şi ştergeţi coloana „Anul 2001”

 

 1. Scrieţi într-un document Word formula următoare:

x = x0 + v0t – v0t0 +a t2 – att0 + at02

 

 1. Scrieţi textul următor utilizând fontul COMIC SANS, dimensiunea caracterelor de 14, la distanţa între rânduri de 1,5:

Cât e de drag cuvântul sacru „mama”!

Un gângurit când pruncul vrea s-o cheme,

E lângă noi,în clipele supreme,

Din leagăn pân’ la cea din urmă vamă.

Din veşnici, ca focul unei steme

Îşi flutură a dragostei maramă…

Păstrează-i chipu-n aurită ramă

Şi de nimic, nicicând nu te mai teme!

 1. Scrieţi utilizând fontul Arial, dimensiunea de 12, spaţierea la 1,5 rânduri, păstrând caracteristicile observabile pe text:

Teoremă

Funcţia f : [a, b] ® ℝ continuă pe [a, b], este întegrabilă pe [a, b] (afirmaţia aparţine lui Cauchy şi a fost demonstrată de Weierstrass)

 1. Creaţi un model de adeverinţă care se eliberează pentru a atesta absolvirea unui curs organizat de şcoala voastră. Pentru numele cursantului folosiţi fontul COMIC SANS, bold, cursiv, dimensiune 14. Pentru tipul cursului, folosiţi fontul ARIAL, dimensiune 14, cursiv. Titlul ADEVERINŢĂ va avea fontul ARIAL, dimensiune 16, bold, centrat. Salvaţi modelul în My Documents, cu numele Model adeverinţă. Veţi păstra caracteristicile observabile pe text:

Liceul Teoretic Vasile Goldiş

Arad

Calea Victoriei, nr. 1 – 3

ADEVERINŢĂ

Nr.____ / ______

Se adevereşte prin prezenta că d-l / d-na POPESCU ION a absolvit cursul Cultură şi civilizaţie în perioada _____ – _____. La examen a obţinut nota ____.

Director,

 1. Inseraţi în documentul vostru o miniatură din Clipart-urile oferite de word. Deasupra desenului plasaţi o cutie de text în care să scrieţi: Bine aţi venit!.

 

 1. Editaţi textul următor, folosind WordArt, fontul MONOTYPE CORSIVA, 14, păstrând caracteristicile observabile pe text:

Scumpule Mantuitor

Varsa-n inimile lor

Varsa-Ti bunatatea Ta

Sa-Ti cinsteasca nasterea.

Sărbători fericite!

 1. Creaţi un exemplu de formular ca în exemplul de mai jos:

Nume şi prenume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data naşterii: An:

 

 

 

 

Luna:

 

 

Ziua:

 

 

 

 1. Creaţi următorul tabel, păstrând caracteristicile acestuia, apoi inseraţi un candidat între cei 2 existenţi. Alinierea în celule este la stânga pentru nume şi la centru în celelalte celule.

 

Numele şi prenumele

Note la examenul de Testare naţională

Matematică

Lb. Română

Proba la alegere

Rus Ioan

8.50

9

9.50

Anca Iosif

10

9.25

9

 

 1. Creaţi un antent pentru liceul vostru, care să conţină numele liceului aliniat la centru, pe rândul următor adresa şi numărul de telefon, aliniate la stânga.

 

 1. Concepeţi o invitaţie la festivitatea de absolvire a clasei a XII-a, utilizând şi elemente grafice.

 

14. Concepeţi un afiş pentru Balul bobocilor, utilizând şi elemente grafice.

15. Editaţi următorul text, utilizând fontul Tahoma, 12 şi numerotarea automată:

 1. Cine a compus “Oda bucuriei” ?
 2. Piesa “Where the wild roses grow” este cantata de Nick Cave in duet cu cine?
 3. Ce formatie rock a lansat piesa “November rain” ?
 4. Interpreta cea mai cunoscuta a piesei “Ciuleandra” este …
 5. Piesa «Knockin on heaven’s door» a fost compusa de…
 6. Melodia “Tarancuta , tarancuta” este interpretata de ….
 7. Care din urmatoarele albume au spart toate recordurile de vanzari…
 8. Cine a compus muzica baletului « Romeo si Julieta »?
 9. Cine joaca rolul principal în filmul « 8 mile »?
 10. Interpretul piesei “P.I.M.P.” este…
 1. Creaţi un orar ca cel din exemplul următor, utilizând fontul Comic Sans MS, dimensiunea 10, zilele aliniate la centru, iar orele la stânga. Titlul va fi aliniat centrat, italic şi subliniat, cu dimensiunea 16.

Orar

 

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

8-9

 

 

 

 

 

9-10

 

 

 

 

 

10-11

 

 

 

 

 

11-12

 

 

 

 

 

12-13

 

 

 

 

 

13-14

 

 

 

 

 

 1. Creaţi un document în care antetul va conţine numele şi prenumele vostru aliniat centrat. Numerotaţi paginile în stânga jos.

 

 1. Realizati un document Word care sa reproduca exemplul de mai jos. Textul utilizeaza fontul Times-Ro si dimensiunea 14; titlu bold si centrat de dimensiune 16.
Contract de
SPONSORIZARE

 

Cu ocazia desfasurarii Concursului de soft educational, organizat de liceul nostru in data de 25 iunie 2002, am fost sponsorizati pentru premierea elevilor si asigurarea bunei desfasurari a actiunii de firma _______________ cu suma _______ lei si urmatoarele obiecte in valoare de _____ lei:

 1. ______________________
 2. ______________________
 3. ______________________
 4. ______________________

 

Director, Organizator,

 

 1. Creati intr-un document cu numele vostru, tabelul urmator. Utilizati fontul Times New Roman cu dimensiunea caracterelor 12.

 

Disciplina

Ion

Dan

Maria

Ana

Lb. Româna

10

9.25

7

6

Matematică

7

9

6

10

Lb. Engleză

8

7

8

8

Informatică

7.75

7.75

9.25

10

 

Inserati inca o linie pentru disciplina Lb. Franceza, iar in partea de sus a paginii centrat, numarul de pagina.

 

 1. Creati un document care sa contina urmatorul text:

 

O(n)

(liniar)

O(log(n))

(logaritmic)

O(nlog(n))

(log-liniar)

O(n²)

(patratic)

O(2ⁿ)

(exponential)

O(n!)

(factorial)

1

2

4

8

16

32

0

1

2

3

4

5

0

2

8

24

64

160

1

4

16

64

256

1024

2

4

16

256

65536

4294967296

1

2

24

40326

20922789888000

26313.1033

 

Tabelul ilustreaza comportarea a cinci din cele mai importante functii de complexitate.

Observati ca functiile de O(n) si O(log n) cresc mai lent decit celelalte, in timp ce un

algoritm exponential va putea fi folosit in pratica doar pentru valori mici ale lui n.

 

 

 

 

 1. Lansati in executie Word din shortcut-ul creat si realizati urmatorul document, respectând caracteristicile pe care le observati:

 

Taskbar & Start menu

 

Pentru a adauga un program la meniul de start sau de programe:

 

StartàSettingsàTaskbar

Acolo selectati optiunea Start ProgramsàAddàBrowse. Localizati programul pe care doriti sa il adaugati si apasati dublu click pe el . Apoi apasati next si din nou dublu click pe meniul in care vreti sa apara programul. Scrieti apoi numele pe care vreti sa il vedeti in meniu si apasati Finish.

 

 1. Creati intr-un document cu numele vostru, salvat in directorul BAC tabelul urmator. Utilizati fontul Times New Roman CE cu dimensiunea caracterelor 11. Stabiliti formaul A4 al hârtiei si marginile sus/jos de 2 cm, iar cele din st`nga/dreapta de 2.5 cm.

 

Nr. Crt.

 

Numele si prenumele

Nota

Media

SGBD

SO si Editoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Realizati un document Word care sa contina urmatorul text, respectând caracteristicile pentru caractere, spatiul dintre rânduri de 1,5 iar titlul “Referat chimie – Modele atomice” sa aiba culoarea albastru.

 

Referat chimie – Modele atomice

 

 • JJ Thomson (1904) a propus un nou model de atom static. Atomul ar avea forma unei sfere încărcate uniform cu (+), iar în interior s-ar găsi electronii astfel încât atomul să fie neutru.
 • J Perrin (1901), Lenard (1903) şi Nagaoka (1904) au propus un model dinamic cu sarcinile pozitive concentrate în nucleu şi înconjurate de particule negative. Acest model este în dezacord cu teoria electromagnetică clasică căreia o particulă electrică în mişcare trebuie să emită radiaţii. Energia electronilor va scădea şi ei vor cădea pe nucleu.
 • Rutherford prezintă o analogie cu sistemul planetar. După acest model, întreaga masă este concentrată într-un nucleu încărcat pozitiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Realizati in Word un document cu numele vostru care sa reproduca textul de mai jos. Textul utilizeaza fontul Times New Roman cu dimensiunea 12.

 

 

Electronii gravitează pe orbite circulare sau eliptice, raza atomului fiind de 1Å. Raza atomului fiind de ~10.000 ori mai mare decât cea a nucleului.

Electronii în mişcare circulară pe orbite nu cad pe nucleu datorită forţei centrifuge care echilibrează forţa de atracţie dintre nucleu şi electroni.

Modelul planetar al lui Rutherford explică unele proprietăţi ale atomilor. Rotaţia electronilor în jurul nucleului poate fi considerată ca producând nişte curenţi electrici închişi, echivalând ca un magnet permanent.

Această mişcare explicând comportarea magnetică a materiei.

 

 1. Scrieti in Word textul urmator, utilizând fontul Times New Roman CE, dimensiunea caracterelor fiind 12.

CAP. 3. NUMERE COMPLEXE

3.1 Notiuni teoretice

 

Teoria numerelor complexe are un caracter mai abstract decit teoria numerelor reale, deoarece numerele complexe nu reprezinta rezultatul unor masuratori.

Fie 2= x ={(a,b)|a,bÎ }

(a,b)=(a¢,b¢)Û a=a¢

b=b¢

Daca z=(a,b)

z¢=(a¢,b¢), z,z¢Î , definim(pe x ):

 • adunarea: z+z¢=(a+a¢, b+b¢)
 • inmultirea: z×z¢=(a×a¢-b×b¢, a×b¢+a¢×b)

Definitie: Se numeste numar complex fiecare element al produsului cartezian x , pe care sunt definite operatiile precedente de adunare si inmultire.

 

26. Realizati in Word un document cu numele vostru care sa reproduca textul de mai jos. Textul utilizeaza fontul Times New Roman cu dimensiunea 12.

 

Rezolvarea ecuatiei de gradul al doilea cu coeficienti reali(sau complecsi) in C

Forma generala: ax2+bx+c=0; a,b,cÎC, a¹0

Rezolvare:

 • calculam discriminantul ecuatiei:

D=b2-4ac;

 • daca D>0 ecuatia are doua radacini reale si distincte,adica x1,2Î ,x1¹x2 si

x1,2=

 • daca D=0 ecuatia are doua radacini reale si egale(o radacina dubla), adica x1,2Î ,

x1=x2=-b/2a

daca D<0 ecuatia are doua radacini complexe si distincte(numere complexe conjugate)

 

 1. Scrieti in Word textul urmator, utilizând fontul Times New Roman CE, dimensiunea caracterelor fiind 14. Salvati documentul cu numele vostru in folderul creat pe desktop.

 

Radacinile de ordinul n ale unui numar complex

 

Fie nÎN, n³2 si wÎC,w¹0, w= r(cos t+i sin t) ,tÎs0,2p).

Definitie:Numerele complexe z care verifica egalitatea zn=w se numesc radacinile de ordinul n ale numarului w.

Teorema: Radacinile de ordinul n ale numarului w sunt distincte si sunt date de formulele:

Zk=

Ele se numesc radacinile sau solutiile ecuatiei zn=w.

 

 

 1. Scrieti in Word textul urmator, utilizând fontul Times New Roman CE, dimensiunea caracterelor fiind 12. Salvati documentul cu numele vostru in folderul ATESTAT.

 

FORMA GEOMETRICA A UNUI NUMAR COMPLEX

 

 1. Orice numar real t¢ se poate scrie in mod unic sub forma t¢=t+2kp cu tÎs0,2p), kÎZ.

Dar z=r(cos t¢ +i sin t¢)=rscos(t+2kp)+i sin(t+2kp)t=r(cos t +i sin t)Þt¢ este deasemenea argument al lui z. Multimea tuturor argumentelor numarului z se noteaza cu Arg z={arg z +2kp/kÎZ}, iar scrierea z=r(cost¢+i sin t¢), cu t¢ÎArg z, este numita forma trigonometrica extinsa a numarului z.

 1. Doua numere scrise sub forma trigonometrica sunt egale daca au acelasi modul si acelasi argument redus.
 2. Doua numere scrise sub forma trigonometrica extinsa sunt egale daca au acelasi modul, iar diferenta argumentelor extinse este multiplu de 2p.

 

 1. Scrieti in Word textul urmator, utilizând fontul Times New Roman CE, dimensiunea caracterelor fiind 11. Salvati documentul cu numele vostru in folderul creat pe desktop.

 

Consiliul pentru Curriculum al liceului elaboreaza Oferta curriculara, care contine:

 • prezentarea finalitatilor si a obiectivelor liceului;
 • numarul de clase pe specializari si ani de studiu;
 • disciplinele de trunchi comun si numarul de ore alocat acestora prin planul-cadru, pentru specializarile existente;
 • optionalele / pachetele de optionale pe care le poate oferi scoala;
 • metodologia de selectie si de optiune în privinta curriculumului la decizia scolii;
 • modalitatile de evaluare a elevilor la disciplinele optionale.

 

 

 

 

 

 

 1. Scrieti textul urmator, utilizând fontul Times New Roman CE, dimensiunea caracterelor fiind 12.

$Observatii:

 1. Relatiile lui Viète sunt aceleasi, adica:

x1+x2=- ; x1x2=

 1. Pentru ca doua numere complexe sa fie radacinile unei ecuatii de gradul al doilea (cu coeficienti reali) trebuie ca ele sa fie conjugate. Astfel, daca x1=a+bi si x2=a-bi, atunci x1+x2=2a, x1x2=a2+b2 iar ecuatia corespunzatoare este x2-2ax+a2+b2=0
 2. Oricare trinom de gradul al doilea se descompune in produs de polinoame de gradul I cu coeficienti compusi, adica ax2+bx+c=a(x-x1)(x-x2) unde x1,x2 sunt radacinile(reale sau complexe) ale ecuatiei ax2+bx+c=0.

 

 

PROBLEME ATESTAT INFORMATICA VISUAL FOX

Problema Nr. 1

 

 1. Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_d N(5,2), proba_e N(5,2), proba_f N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vranceanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.
  1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
  2. Afisati numarul de candidati cu media peste 9,00
  3. Adaugati la sfarsitul tabelei o inregistrare cu mediile generale ale probelor.

 

 

 

Problema Nr. 2

 

 1. Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.
  1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
  2. Afisati numarul de candidati cu media cuprinsa intre 9,00 si 10,00
  3. Adaugati la starsitul tabelei  o inregistrare cu notele maxime ale probelor.

 

 

 

Problema Nr. 3

 

 1. Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_e b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.
  1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
  2. Afisati numarul de candidati participanti la examen
  3. Afisati toti candidatii care au obtinut la toate probele note peste 7,50

 

 

 

Problema Nr. 4

 

 1. Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.
  1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
  2. Afisati numarul de candidati cu media sub 5,00
  3. Afisati toti candidatii, precum si probele la care s-au obtinut medii de 6,00.

 

Problema Nr. 5

 

 1. Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(2,3), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.
  1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
  2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.
  3. Afisati numarul de candidati admisi si numarul de candidati respinsi.

 

 

Problema Nr. 6

 

 1. Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.
  1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
  2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.

c)   Afisati candidati inscrisi la proba_c la informatica si notele obtinute.

 

 

Problema Nr. 7

 

 1. Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.
  1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
  2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.

c)  Afisati candidati admisi in ordinea descrescatoare a mediilor.

 

 

Problema Nr. 8

 

 1. Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.
  1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
  2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.

c)  Afisati numarul de medii intre 9,00 si 10,00 la proba_b.

 

Problema Nr. 9

 

 1. Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.
  1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
  2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.
  3. Afisati numarul de candidati admisi si mediile acestora la proba_c .

 

 

Problema Nr. 10

 

10)  . Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin program)
 2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.
 3. Afisati numarul de candidati admisi care au media 10,00 la Matematica.

(proba_b poate fi Matematica)

 

 

Problema Nr. 11

11)  Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin progran)
 2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.
 3. Afisati numarul de candidati respinsi precum si probele la care au dat

examen.

 

Problema Nr. 12

 

12)  . Fie tabela CANDIDATI.DBF  cu structura : scoala C(20), clasa C(4), nume C(20), proba_a N(5,2), proba_b N(5,2), proba_c N(5,2), medie N(5,2), admis L. {Ex. C.N.Vrancanu, XIIC, Vasile Ion, 9,65, 8,75, 10,00} Din exemplu se observa ca media si admis nu se introduc la popularea tabelei cu date.

 1. Introduceti 5-7 inregistrari (in mod ecran, macheta de culegere, prin progran)
 2. Actualizati campurile medie si admis (automat). Obs. Un candidat este admis daca media este minim 6,00 si are note peste 5,00 la toate probele.

c)  Afisati candidatul (nume,clasa,scoala) care a obtinut media maxima.

 

Problema Nr. 13

13)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati toate echipele din grupa „A”.
 2. Aafisati in ce echipa a jucat Hagi si cand ?

 

 

Problema Nr. 14

14)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati primele trei meciuri inscrise in campionat.
 2. Aafisati componenta actuala a echipei „Steaua”. (jucatorii activi la data curenta)

 

 

Problema Nr. 15

15)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati capitanul echipei „Steaua” (primul jucator introdus la Steaua).
 2. Aafisati locul si data primului meci a echipei Steaua.

 

Problema Nr. 16

16)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati toate echipele inscrise in echipe.
 2. Aafisati arbitri care au oficiat la primul meci a echipei steaua acasa.

 

 

 

Problema Nr. 17

17)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati locul si data unde a jucat Steaua in deplasare.
 2. Aafisati numele jucatorilor plecati de la Steaua.

 

 

 

Problema Nr. 18

18)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati locul data si sorul meciurilor jucate de Steaua.
 2. Aafisati numarul de pronosticuri exacte. Prono=1 daca p1>p2 , X daca p1=p2, 2 daca p1<p2.

 

Problema Nr. 19

19)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati toate echipele din grupa „B”.
 2. Aafisati capitanii echipelor din meciul trei din campionat.

 

 

 

Problema Nr. 20

20)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati numarul total de echipe si de jucatori.
 2. Aafisati componenta echipelor care joaca in data de 01.06.2008 pe stadionul Ghencea.

 

 

Problema Nr. 21

21)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati numarul de meciuri din campionat.
 2. Aafisati in ce echipa a jucat Popescu si cand ?

 

Problema Nr. 22

22)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati echipele care au jucat acasa si au pierdut.
 2. Aafisati locurile unde va juca Steaua

 

 

 

Problema Nr. 23

23)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati echipele care au jucat in deplasare si au castigat.
 2. Aafisati numarul total de goluri inscrise de gazde.

 

 

 

Problema Nr. 24

24)  Fie urmatoarele tabele :

ECHIPE.DBF cu structura : echipa C(9), grupa C(1) ; JUCATOR.DBF cu structura : nume C(9), echipa C(9), intrare D, iesire D ; CAMPIONAT.DBF cu structura : e1 C(9), e2 C(9), data D, loc C(9), p1 N(2), p2 N(2), prono C(1), arbitri C(30). Semnificatia campurilor din tabele este urmatoarea : e1,e2,echipa – numele echipei inscrisa in campionat, p1, p2 – numarul de goluri inscrise la meciul disputat la data, de e1 respectiv e2, intrare,iesire reprezinta intervalul de timp in care un jucator a activat le echipa, iesire este vid daca jucatorul mai activeaza la echipa la data curenta.

 1. Introduceti 2-4 inregistrari in ECHIPE, 4-8 inregistrari in JUCATORI si 2-4 inregistrari in CAMPIONAT.

Descideti cele trei tabele in trei zone.

 1. Afisati toate golurile inscrise de oaspeti.
 2. Aafisati programul competitional din saptamana viitoare.

 

Problema Nr. 25

25)  Fie tabela CARTI.DBF in care de tine evidenta cartilor din biblioteca scolii, cu structura :titlu C(20), autor C(25), editura C(15), colectie C(15), pret N(6), dataintr D, deteriorat L, alte_inf C(20).(alte_inf specifica daca este un manual sau o carte de beletristica sau culegeri de probleme, dataintr reprezinta data intrarii cartii in biblioteca)

 1. Introduceti 5-10 inregistrari in tabela care sa contina mai multi autori, titluri.
 2. Afisati numarul total de carti din biblioteca.
 3. Afisati si stergeti cartile deteriorate .(deteriorat=.F.)

 

 

 

 

Problema Nr. 26

26)  Fie tabela CARTI.DBF in care de tine evidenta cartilor din biblioteca scolii, cu structura :titlu C(20), autor C(25), editura C(15), colectie C(15), pret N(6), dataintr D, deteriorat L, alte_inf C(20).(alte_inf specifica daca este un manual sau o carte de beletristica sau culegeri de probleme, dataintr reprezinta data intrarii cartii in biblioteca)

 

 1. Introduceti 5-10 inregistrari in tabela care sa contina mai multi autori, titluri.
 2. Editura ALBATROS si-a schimbat numele in PINGUIN incepand cu 01.09.1992 operati noul botez .
 3. Afisati numarul de carti de la editura PINGUIN.

 

Problema Nr. 27

27)  Fie tabela CARTI.DBF in care de tine evidenta cartilor din biblioteca scolii, cu structura :titlu C(20), autor C(25), editura C(15), colectie C(15), pret N(6), dataintr D, deteriorat L, alte_inf C(20).(alte_inf specifica daca este un manual sau o carte de beletristica sau culegeri de probleme, dataintr reprezinta data intrarii cartii in biblioteca)

 1. Introduceti 5-10 inregistrari in tabela care sa contina mai multi autori, titluri.
 2. Numele autorului J.B.SHAW este scris J.B.SOU operati modificarea pentru toate cartile autorului.
 3. Afisati numarul de carti ale autorului J.B.SHAW.

 

Problema Nr. 28

28)  Fie tabela CARTI.DBF in care de tine evidenta cartilor din biblioteca scolii, cu structura :titlu C(20), autor C(25), editura C(15), colectie C(15), pret N(6), dataintr D, deteriorat L, alte_inf C(20).(alte_inf specifica daca este un manual sau o carte de beletristica sau culegeri de probleme, dataintr reprezinta data intrarii cartii in biblioteca)

 1. Introduceti 5-10 inregistrari in tabela care sa contina mai multi autori, titluri.
 2. Afisati numarul total manuale din biblioteca.
 3. Copiati toate manualele din tabela  CARTI in tabela  MANUALE cu aceiasi structura.

 

 

 

Problema Nr. 29

29)  Fie tabela CARTI.DBF in care de tine evidenta cartilor din biblioteca scolii, cu structura :titlu C(20), autor C(25), editura C(15), colectie C(15), pret N(6), dataintr D, deteriorat L, alte_inf C(20).(alte_inf specifica daca este un manual sau o carte de beletristica sau culegeri de probleme, dataintr reprezinta data intrarii cartii in biblioteca)

 

 1. Introduceti 5-10 inregistrari in tabela care sa contina mai multi autori, titluri.
 2. Afisati numarul total de carti din biblioteca care nu sunt manuale.
 3. Afisati cartile nedeteriorate .(deteriorat=.T.)

 

 

 

Problema Nr. 30

30)  Fie tabela CARTI.DBF in care de tine evidenta cartilor din biblioteca scolii, cu structura :titlu C(20), autor C(25), editura C(15), colectie C(15), pret N(6), dataintr D, deteriorat L, alte_inf C(20).(alte_inf specifica daca este un manual sau o carte de beletristica sau culegeri de probleme, dataintr reprezinta data intrarii cartii in biblioteca)

 

 1. Introduceti 5-10 inregistrari in tabela care sa contina mai multi autori, titluri.
 2. Afisati numarul total de carti din biblioteca, numarul de carti deteriorate si numarul de carti nedeteriorate.
 3. Afisati numarul de edituri din tabela CARTI.

 

 

 

 

probleme rezolvate atestat informatica c++

SUBIECTE SI REZOLVARI C++ PENTRU EXAMENUL DE ATESTAT LA INFORMATICĂ

probleme rezolvate atestat informatica p2

probleme rezolvate atestat informatica p3

probleme rezolvate atestat informatica p4

1.Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatura un număr natural n (2<n<21) si apoi n linii cu cate n numere întregi de cel mult 7 cifre ce formează un tablou bidimensional a. Sa se afişeze pe ecran diferenţa dintre suma elementelor de pe diagonala principala si suma elementelor de pe diagonala secundara a matricei a.

#include<iostream.h>
void main()

{int n,i,j;
long a[20][20],s1=0,s2=0,d;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{for(j=1;j<=n;j++)
{cout<<“a[“<<i<<“][“<<j<<“]=”;cin>>a[i][j];}}
for(i=1;i<=n;i++)
{for(j=1;j<=n;j++)
if(i==j)
s1=s1+a[i][j];};
for(i=1;i<=n;i++)
{for(j=1;j<=n;j++)
if(i+j==n+1)
s2=s2+a[i][j];}
cout<<s1-s2;
}

3.Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatura un număr natural n (n<100) si un sir cu n numere întregi din intervalul [100 ;999] ; programul construieşte un sir de numere rezultat prin înlocuirea fiecărui număr din şirul citit cu numărul obţinut prin interschimbarea cifrei unitatilor cu cifra sutelor. Numerele din noul sir se vor afişa pe ecran separate printr-un singur spaţiu. De exemplu , pentru n=3 si şirul 123 , 904 , 500 , se afişează 321 , 409 , 5.

#include<iostream.h>
void main()
{int n,i,o,v[20],c;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{cout<<“v[“<<i<<“]=”;cin>>v[i];}
for(i=1;i<=n;i++)
{o=0;
c=v[i]%10;
o=o*10+c;
v[i]=v[i]/10;
c=v[i]%10;
o=o*10+c;
v[i]=v[i]/10;
o=o*10+v[i];
v[i]=o;
cout<<v[i]<<endl;
}
}

4.Doua tablouri unidimensionale a si b , cu elementele a1 , a2 , … , an , respectiv b1 , b2 , … bn sunt in relaţia a<=b daca : a1<=b1 , a2<=b2 , … , an<=bn. Scrieţi program in limbajul C/C++ care citeşte doua tablouri unidimensionale a si b cu acelaşi număr de elemente de tip întreg si verifica daca a<=b sau b<=a afişând un mesaj adecvat.

#include<iostream.h>
void main()
{int a[10],i,n,j,k,aux,min;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{cout<<“a[“<<i<<“]=”;cin>>a[i];}
for(i=1;i<=n-1;i++)
{min=a[i];
k=i;
for(j=i+1;j<=n;j++)
if(a[j]<min)
{min=a[j];
k=j;}
aux=a[k];
a[k]=a[i];
a[i]=aux;}
for(i=1;i<=n;i++)
cout<<a[i]<<” “;}

8.Scrieţi un program in limbajul C/C++ care afişează toate numerele naturale formate din cifre identice , mai mari decât 10 si mai mici decât o valoare data n, n<=2.000.000. De exemplu pentru n=195 , se afişează : 11 , 22 , 33 , 44 , 55 , 66 , 77 , 88 , 99 , 111.

#include<iostream.h>
int n,i;
int identic(int n)
{int d,c;
c=n%10;
while (n>0)
{d=n%10;
if(d==c)
n=n/10;
else
return 0;}
if(n==0)
return 1;}
void main()
{cout<<“n=”;cin>>n;
for (i=10;i<=n;i++)
{if(identic(i))
cout<<i<<endl;}}

10.Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatura trei numere naturale x, y si k, (1<x<y<2000000, k<1000) si afişează pe ecran k numere prime din intervalul [x, y]. Daca nu exista k numere prime în intervalul [x,y] se vor afişa toate numerele prime găsite iar pe linia următoare se va afişa mesajul “s-au găsit mai puţine numere prime: ” urmat de numărul acestora. De exemplu, pentru x=3, y=12 si k=5 se vor afişa pe ecran:
3 5 7 11
s-au găsit mai puţine numere prime:4

#include<iostream.h>
void main()
{int x,y,k,n,d,a,p;
cout<<“x=”;cin>>x;
cout<<“y=”;cin>>y;
cout<<“k=”;cin>>k;
a=0;
n=x;
while ((n>=x)&&(n<=y)&&(a<k) )
{d=2;p=1;
while((d<=n/2)&&(p==1))
if(n%d==0)
p=0;
else
d++;
if(p)
{cout<<n<<endl;a++;}
n++;}
if(a<k)
cout<<“au fost gasite mai putine nr prime”<<a;}

12.Scrieţi un program C/C++ care citeşte din fişierul text BAC.TXT , cel mult 100 de numere naturale aflate pe o singura linie, formate din cel mult 9 cifre fiecare, separate prin spatii si dintre acestea le afişează pe ecran doar pe acelea care au proprietatea de a fi palindrom. Daca nu se găsesc numere palindrom, se va afişa pe ecran valoarea –1. Un număr are proprietatea de a fi palindrom daca citit de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta are aceeaşi valoare. De exemplu 1221 este palindrom, in timp ce 1210 nu este palindrom.

Exemplu : daca din fişierul BAC.TXT se citesc numerele : 7341 , 8228 , 660 , 2 , 80 , 131 , atunci pe ecran se vor afişa : 828 , 2 , 131.

#include<iostream.h>
int palindrom(int n)
{int copie=n,oglindit,c;
oglindit=0;
{while(n!=0)
c=n%10;
oglindit=oglindit*10+c;
n=n/10;}
return (copie==oglindit);}
void main()
{int v[100],n,i,p;
p=0;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{cout<<“v[“<<i<<“]=”;cin>>v[i];}
for(i=1;i<=n;i++)
if(palindrom(v[i]))
{cout<<v[i];
p=1;}
if(p==0)
cout<<“-1”;}

14.Pentru orice număr natural nenul n definim n factorial (notat n!) ca fiind produsul tuturor numerelor naturale nenule mai mici sau egale cu n (n! = 1*2*3*…*n) De exemplu : 3!=1*2*3=6 5!=1*2*3*4*5=120 . Scrieţi un program C/C++ care determina numărul de cifre nule aflate pe ultimele poziţii consecutive ale valorii obţinute in urma evaluării lui n!, n fiind un număr natural de cel mult 4 cifre. De exemplu daca n=10, n!=3628800 rezultatul va fi 2 deoarece 3628800 are două zerouri la sfârşit.

#include<iostream.h>
void main()

{long int n,x=1,nr=0,c,p=1;
cout<<“n=”;cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
p=p*i;
while(x==1)
{c=p%10;
if(c==0)
{nr=nr+1;
p=p/10;}
else
x=0;}
cout<<nr;}

probleme rezolvate atestat informatica p2

probleme rezolvate atestat informatica p3

probleme rezolvate atestat informatica p4